Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvod

1.1. Prosím, pečlivě si přečtěte tyto Všeobecné podmínky. Po dokončení procesu registrace vám Advantage Consulting, s.r.o., se sídlem v Brně, Orlí 708/36, Brno-město, PSČ 602 00 a společnost AC Jobs, s.r.o., se sídlem v Brně, Orlí 708/36, Brno-město, PSČ 602 00, (dále jen „Správci“) udělí plný přístup k webové stránce www.acjobs.cz a k webové stránce acjobs.mycapax.com (dále jen „Webové stránky“) za účelem pomoci vám s procesem náboru a všemi ostatními odbornými službami poskytovanými Správci, pro jejichž využití se rozhodnete.

1.2. Upozorňujeme, že tyto Všeobecné podmínky v plném rozsahu platí i v případě, pokud se rozhodnete neregistrovat a je vám umožněn pouze omezený přístup.

1.3. Upozorňujeme, že tyto Všeobecné podmínky mohou být dle potřeby aktualizovány a má se za to, že s jejich změnami vašim dalším přihlášením souhlasíte.

 1. Bezpečnost a použití uživatelského jména a hesla

2.1. Za účelem registrace na Webových stránkách musíte vytvořit uživatelské jméno a heslo, jež budete muset při dalším přihlášení použít.

2.2. Za jejich použití a ochranu nesete výhradní odpovědnost a Správci nepřejímá žádnou odpovědnost za neoprávněné nebo nesprávné použití těchto údajů či jejich odhalení.

2.3. Pokud se domníváte, že mohlo jakýmkoli způsobem dojít k odhalení vašeho uživatelského jména a/nebo hesla, prosím použijte příslušný odkaz na Webových stránkách pro jejich obnovení.

 1. Pravidla pro použití webových stránek

3.1. Webové stránky nesmí být používány pro zveřejňování jakýchkoli materiálů a odkazů, jež:

3.1.1. Jsou úmyslně nepravdivé, nepřesné nebo jinak zavádějící.

3.1.2. Porušují autorská práva, práva duševního vlastnictví anebo práva na ochranu podoby a soukromí jakékoli třetí strany anebo práva na ochranu osobních údajů.

3.1.3. Jsou urážlivé, výhrůžné, obscénní nebo mohou být Správci nebo třetími stranami přiměřeně jakkoli jinak interpretovány jako nepřístojné či narušující veřejný pořádek či dobrou pověst Správců.

3.1.4. Mohou být dle příslušné soudní pravomoci považovány za pomlouvačné.

3.1.5. Mohou podněcovat násilí nebo jiné trestné činy či dávat vzniknout občanskoprávní odpovědnosti.

3.1.6. Infikují Webové stránky viry, malware, bloatware nebo jakýmkoli jiným typem software, jenž narušuje efektivní činnost Webových stránek nebo mění jejich obsah jiným způsobem, než je dovoleno dle těchto Všeobecných podmínek.

3.1.7. Vyžadují licenci nebo formální souhlas ke zveřejnění tam, kdy nebyl příslušný souhlas získán.

3.2. Správci mají výhradní právo rozhodnout, zdali je zveřejněný materiál v souladu s výše uvedenými pravidly. Pokud má za to, že daný materiál v souladu není, mohou vám Správci bez předchozího upozornění zabránit v dalším použití Webových stránek nebo zrušit vaši registraci na Webových stránkách a může také odstranit veškerý materiál nesplňující tyto podmínky. Správci nejsou povinni pro takové kroky podávat jakékoli opodstatnění.

3.3. V případech vyžadovaných zákonem budou Správci plně spolupracovat s policejními, bezpečnostními a ostatními složkami na identifikaci osoby, která tato pravidla porušila.

 1. Práva na duševní vlastnictví

4.1. Pokud není výslovně uvedeno jinak, autorská práva a práva na duševní vlastnictví k veškerému obsahu na Webových stránkách jsou ve vlastnictví Správců nebo jejich udělovatelů licencí.

4.2. Není dovoleno stahovat nebo jinak kopírovat jakýkoli obsah, pokud není určen pro vaše osobní použití, nebo pokud není stahování takového obsahu výslovně povoleno a musíte nadále dodržovat veškerá příslušná autorská práva a/nebo práva na duševní vlastnictví.

4.3. Je zakázáno pokoušet se upravovat, dešifrovat nebo jinak manipulovat s jakýmkoli software, zdrojovým kódem nebo jinými informacemi obsaženými na Webových stránkách.

 1. Dostupnost a změny webové stránky či stránek

5.1. Je vyvíjeno veškeré úsilí pro údržbu Webových stránek tak, aby byla zajištěna jejich plná a nepřetržitá provozuschopnost. Nicméně, příležitostně může docházet k výpadku z důvodu údržby, přepracování obsahu nebo technických problémů. Správci nepřejímají žádnou odpovědnost či závazek za takovouto nedostupnost.

5.2. Webové stránky, jejich funkcionality a/nebo jejich obsah, mohou být kdykoli změněny, pozastaveny či zcela ukončeny.

 1. Odkazy na jiné webové stránky

6.1. V zájmu rozšíření služeb a předání informací z pracovního trhu jsou na Webových stránkách uvedeny odkazy na webové stránky třetích stran. Správci nepřejímají žádnou odpovědnost nebo závazek za obsah webových stránek třetích stran a přihlášení na tyto webové stránky je zcela na vaše nebezpečí.

6.2. V případě potřeby vložení odkazu na Webové stránky, se prosím nejprve ujistěte zasláním odkazu na e-mailovou adresu info@acjobs.cz. Správci si vyhrazují právo neudělit třetím stranám souhlas s uvedením odkazu na kterékoli z Webových stránek, mohou stáhnout existující souhlas bez předchozího upozornění a v žádném z těchto případů nemusí Správci podávat jakékoli vysvětlení.

6.3. Za účelem lépe pochopit vaše potřeby a poskytnout lepší náborové služby, mohou být shromažďovány souhrnné statistické a další údaje o návštěvnících Webových stránek, jež mohou být sdíleny s dalšími zvolenými třetími stranami. Tyto informace mohou zahrnovat vámi poskytnuté údaje, nicméně nebudou sdělována konkrétní jména nebo informace. Veškeré osobní údaje, budou zpracovány v souladu s Pravidly pro ochranu osobních údajů.

 1. Ukončení

7.1. Správci vám mohou kdykoli znemožnit přístup nebo zcela zrušit vaši registraci na Webové stránce a/nebo Webových stránkách, a to zcela dle vlastního uvážení a bez potřeby podávat vysvětlení.

 1. Prohlášení a záruky

8.1. Správci neposkytují žádnou záruku, že budete úspěšný(á) při hledání zaměstnání, nebo že budete jakýmkoli způsobem zvážen(a) ze strany klientů.

8.2. Správci nečiní žádná prohlášení nebo záruky ve smyslu podmínek zaměstnání, jež vám mohou být nabídnuty ze strany klienta.

8.3. Správci nemohou poskytnout žádné záruky, že klienti zachovají důvěrnost jakýchkoli jim poskytnutých osobních údajů kandidátů. Správci nicméně vyvinou úsilí o zajištění takovéto důvěrnosti.

8.4. Správci vyvinou veškeré přiměřené úsilí s cílem zajistit, aby informace na Webové stránce a/nebo Webových stránkách byly co nejpřesnější, a to včetně informací o trhu v oblasti náboru a mzdových hladinách. Správci nicméně neposkytují žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k takovým informacím a veškerá taková prohlášení a záruky, ať už výslovná nebo implicitní, jsou vyloučena. Není přijímána odpovědnost za ztráty nebo škody jakékoli povahy, včetně veškerých nepřímých či následných škod, jež mohou vzniknout v důsledku toho, že jakákoli osoba nebo subjekt spoléhají na použití takových informací, s výjimkou odpovědnosti, již nelze vyloučit či omezit dle platného zákona.

 1. Prohlášení kandidáta

9.1. Jako kandidát;

9.1.1. Souhlasíte s úplným dodržením Všeobecných podmínek, upravujících použití Webové stránky a/nebo Webových stránek Správců.

9.1.2. Přijímáte právo Správců zcela dle vlastního uvážení pozastavit váš přístup nebo zrušit vaši registraci, pokud Všeobecné podmínky nedodržíte.

9.1.3. Přijímáte, že ačkoli Správci vyvíjí maximální snahu o nalezení vhodného zaměstnání pro vás, nezaručují, že budete pro jakoukoli pozici posouzen(a), pozván(a) na pohovor, či že vám bude nabídnuto jmenování nebo pracovní smlouva k podpisu a tímto se vzdáváte veškerých nároků vůči Správcům v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.

9.1.4. Přijímáte, že Správci neposkytují žádné záruky ve smyslu délky trvání nebo podmínek zaměstnání, jež vznikne v důsledku použití Webové stránky a/nebo Webových stránek z vaší strany a vzdáváte se veškerých nároků vůči Správcům v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.

9.1.5. Berete na vědomí, že za účelem náboru vaším jménem Správci mohou zcela dle svého uvážení odeslat vaše údaje klientům a mohou některé nebo veškeré vaše údaje zobrazit na Webové stránce a/nebo Webových stránkách, a to v souladu se Zásady zpracování osobních údajů

9.1.6. Rozumíte a přijímáte, že váš aktuální zaměstnavatel může mít z jiných kanálů přístup ke klientům a k Webové stránce a/nebo Webovým stránkám a vzdáváte se veškerých nároků vůči Správcům v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.

9.1.7. Správce zcela zbavujete odpovědnosti za veškeré náklady, nároky, odpovědnosti, škody, výdaje nebo řízení vzniknuvší na základě použití nebo zneužití Webové stránky a/nebo Webových stránek z vaší strany.

 1. Prohlášení klienta

10.1 Jako klient:

10.1.1. Souhlasíte s úplným dodržením Všeobecných podmínek, upravujících použití Webové stránky a/nebo Webových stránek Správců.

10.1.2. Přijímáte právo Správců zcela dle vlastního uvážení pozastavit váš přístup nebo zrušit vaši registraci, pokud Všeobecné podmínky nedodržíte.

10.1.3. Souhlasíte, že budete s veškerými údaji o kandidátech, přijatými od Správců skrze Webovou stránku a/nebo Webové stránky či jinak, nakládat jako s přísně důvěrnými a plně v souladu se všemi povinnostmi, které jsou na správce osobních údajů kladeny zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

10.1.3. Souhlasíte, že budete s veškerými údaji o kandidátech, přijatými od Správců skrze Webovou stránku a/nebo Webové stránky či jinak, nakládat jako s přísně důvěrnými a plně v souladu se všemi povinnostmi, které jsou na správce osobních údajů kladeny obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

10.1.3. Souhlasíte, že použijete údaje o kandidátech, přijaté od Správců skrze Webovou stránku a/nebo Webové stránky či jinak, výhradně za účelem nalezení kandidátů pro obsazení pracovních pozic.

10.1.4. Souhlasíte, že nebudete žádným způsobem sdílet údaje o kandidátech se třetími stranami, pokud k tomu neposkytne kandidát souhlas ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

10.1.5. Odpovídáte za to, že veškeré Správcům dodané materiály nebudou narušovat práva třetích osob anebo jejich poskytnutí nebude v rozporu s obecně platnými právními předpisy, zejména:

 • nebudou porušovat autorská či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob;
 • nebudou v rozporu s právy na ochranu podoby a soukromí dle § 84 a násl. občanského zákoníku;
 • nebudou obsahovat osobní údaje ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů s výjimkou případu dle čl. 10.1.6.

10.1.6. V případě, že dodané materiály budou obsahovat osobní údaje, zavazujete se uzavřít se Správci zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to před předáním takových materiálů Správcům.

10.1.7. Zavazujete se bez zbytečného odkladu prokázat Správcům skutečnosti a plnění závazků dle čl. 10.1.3. a 10.1.5., a to na základě jejich písemné výzvy.

10.1.8. Ve všech případech odpovídáte za případné porušení práv třetích osob. V případě, že k poskytnutým materiálům uplatní své právo jakákoliv třetí osoba, zavazujete se nahradit Správcům veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv Správců a dále na své náklady poskytnout Správcům veškerou možnou součinnost. V případě, že bude v souvislosti s užitím, zpracováním či jiným nakládáním poskytnutých materiálů zahájeno se Správci správní či obdobné řízení a zejména bude-li Správcům uložena veřejnoprávní sankce, zavazujete se nahradit Správcům veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv Správců a dále na své náklady poskytnout správcům veškerou možnou součinnost.

10.1.9. Správce zcela a v maximálním rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů zbavujete veškeré odpovědnosti za jakékoli nároky vzniknuvší v důsledku porušení výše uvedených podmínek z vaší strany.

 1. Všeobecné obchodní podmínky pro klienty

11.1. V případech, kde Správci jakýmkoli způsobem představují kandidáta klientovi za účelem jakéhokoli druhu zaměstnání nebo personální služby, platí Všeobecné obchodní podmínky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky budou předloženy přímo klientovi ještě před představením jakýchkoli kandidátů.

 1. Oddělitelnost

12.1. Pokud se kterékoli z ustanovení těchto Všeobecných podmínek stane právně neplatným, nebude jeho neplatnost žádným způsobem ovlivňovat platnost ostatních ustanovení, jež i nadále zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

 1. Cookies

Webová stránka a/nebo Webové stránky používají cookies za účelem zlepšení uživatelského komfortu, jelikož jejich povolení umožňuje zapamatovat si vás a vaše individuální nastavení a předvolby. Cookie je krátký textový soubor, umožňují Webové stránce a/nebo Webovým stránkám zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk či pracovní pozici a další nastavení. Díky těmto informacím můžeme pro vás vytvářet lepší obsah. Cookies jsou důležité a pro vás užitečné, bez nich by procházení Webové stránky a/nebo Webových stránek bylo mnohem složitější a zdlouhavější.

Cookies slouží k celé řadě účelů, Správci je například používají k personalizaci obsahu a reklam, včetně k ukládání vašich nastavení vyhledávání, k výběru relevantních pracovních nabídek a projektů, ke sledování počtu návštěvníků na Webové stránce a/nebo Webových stránkách k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Běžně můžete cookies zakázat změnou nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud se rozhodnete cookies zakázat, přijdete o funkce a funkcionality některých personalizovaných služeb Webové stránky a/nebo Webových stránek. Například nebudete schopni zachovat vaše jazykové nastavení či okruh zájmu o pracovní nabídku.

Povolením cookies na Webové stránce a/nebo Webových stránkách potvrzujete váš souhlas s použitím standardních cookies na webových stránkách. Tedy souhlasíte s jakýmkoli shromažďováním, sdílením a využitím údajů, ke kterým dochází v důsledku používání služeb našich Webové stránce a/nebo Webových stránkách.

A dále souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookie nebo jiných informací v zařízení, v němž k těmto činnostem dochází v souvislosti se službou našich Webové stránce a/nebo Webových stránkách.

Webová stránka a/nebo Webové stránky používají anonymní cookies Google Analytics, jež jsou poskytovány společností Google Inc. (dále jen „Google“) za účelem monitoringu použití a analýzy Webové stránky a/nebo Webových stránek. Informace generované těmito cookies jsou přenášeny do společnosti Google, jež je používá pro analýzu použití webových stránek a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo v případech, kdy tyto strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat IP adresu se žádnými dalšími údaji uloženými společností Google. Ochrana soukromí a smluvní podmínky Google

 1. Rozhodné právo

14.1. Tyto Všeobecné podmínky se řídí zákony České republiky.

 

Četl(a) jsem, beru na vědomí a souhlasím se Všeobecnými podmínkami pro použití a Pravidly pro ochranu osobních údajů.