Zásady zpracování osobních údajů

Tyto Zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely, v jakém rozsahu a po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme. Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je můžete uplatnit.
 • Společnost Advantage Consulting, s.r.o., se sídlem v Brně, Orlí 708/36, Brno-město, PSČ 602 00 a společnost AC Jobs, s.r.o., se sídlem v Brně, Orlí 708/36, Brno-město, PSČ 602 00, IČO: 269 62 985 (dále též „zprostředkovatelé“) každá samostatně jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“), resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) zpracovávat mé osobní údaje, které jim dobrovolně poskytnu za účelem zprostředkování zaměstnání, včetně prezentace údajů potenciálním zaměstnavatelům a využíváním mého elektronického kontaktu (tj. především mé e-mailové adresy) za účelem poskytnutí pracovních nabídek mé osobě.
 • Zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje, které jim poskytnu, taktéž v rámci plnění svých zákonných povinností, zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Osobními údaji se rozumí zejména osobní údaje (včetně fotografie vložené v životopise) a informace týkající se mé osoby (v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, občanství, kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získaném vzdělání a praxi, údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou životopisu, formulářů, dotazníků či při osobním či telefonickém pohovoru o mé osobě).  Potvrzuji pravdivost všech údajů, které jsem sdělil(a) nebo jinak poskytl(a).
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam mi bude poskytnut na vyžádání u každého ze zprostředkovatelů. Zpracováním osobních údajů se rozumí shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.
 • Zpracování osobních údajů v případě návštěvy webu www.acjobs.cz. Chceme být plnohodnotný partner při rozvoji Vašeho profesního života, z toho důvodu se snažíme, aby také naše stránky a dojem, který na Vás zachovají, byly co nejlepší. Proto používáme cookies a informace z toho vyplývající, abychom mohli zlepšit to, jak naše stránky vypadají a jak fungují. Účel: vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek s cílem zlepšit webové stránky. Rozsah zpracovávaných dat: IP adresa. Právní titul: oprávněný zájem spočívající v našem zájmu na zlepšení webových stránek
 • Zpracování spojené s registrací uživatelského profilu na www.acjobs.cz. Snažíme se, aby hledání nového pracovní příležitosti bylo pro Vás co nejjednodušší, z toho důvodu máte možnost si vytvořit uživatelský profil, v rámci, kterého máte možnost reagovat a sledovat pracovní nabídky, obdržet email s nově otevřenými pracovními nabídkami, vytvořit si životopis či se otestovat. Proto, abychom toto mohli dělat, potřebujeme některé Vaše osobní údaje, díky kterým máte přístup k jednotlivým funkcionalitám. Tyto údaje, které nám sdělíte, nám sdělujete dobrovolně, nicméně bez jejich poskytnutí (e-mailu) nejsme schopni Vás zaregistrovat a umožnit Vám využívat některé funkcionality. Účel: registrace, vedení a správa uživatelského účtu, včetně komunikace s uživateli a možnosti reakce na jednotlivé pracovní nabídky a testování. Rozsah zpracovávaných dat: osobní údaje (včetně fotografie vložené v životopise) a informace týkající se mé osoby (v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, občanství, kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získaném vzdělání a praxi, údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou životopisu, historické reakce na pracovní nabídky. Právní titul: nezbytnost pro splnění smlouvy.
 • Poskytnutí veškerých údajů je zcela dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů souvisejících se zprostředkováním zaměstnání může mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti zajistit zprostředkování zaměstnání zprostředkovateli.
 • Osobní údaje budou předány třetím osobám – potenciálním zaměstnavatelům, kteří mé osobní údaje mohou dále zpracovávat, jakožto další správci, za účelem možnosti učinění nabídky k uzavření pracovního poměru.
 • Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, jež patří buď Poskytovateli, nebo smluvnímu dodavateli internetových služeb a je s nimi nakládáno dle obecných zásad informační bezpečnosti. Příjemci údajů: Osoba zajišťující chod webu a našich informačních systémů (např. ATS systému). Důvod zpřístupnění: Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů
 • Osobní údaje, které jsem poskytl(a), budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování těchto osobních údajů (tj. po dobu tří (3) let) či do písemného odvolání tohoto souhlasu u jednoho ze zprostředkovatelů mou osobou, a dále po dobu deseti (10) let po ukončení smluvního vztahu se zprostředkovateli, avšak výhradně za účelem ochrany oprávněného zájmu zprostředkovatelů, kterým je obrana v případě potenciálního sporu.
 • V případě prodeje, fúze nebo likvidace si Poskytovatel vyhrazuje právo převést informace včetně osobních údajů na třetí stranu za předpokladu, že se tato třetí strana zaváže zachovat v plném rozsahu tato Pravidla pro ochranu osobních údajů a zajistit, aby byly osobní údaje uchovávány v souladu se zákonem stanovenými požadavky.
 • Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány. Jaká jsou Vaše práva? S ohledem na skutečnost, že o Vás zpracováváme osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (je nutné ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit vyjít vstříc do doby 1 měsíce od podání žádosti. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně či osobně na adrese Palác Magnum, Orlí 36, Brno 602 00 nebo emailem na adresu odhlasit@acjobs.cz.
  • Právo na odvolání souhlasu
   • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a statistické zpracování.
   • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě účelu zprostředkovat Vám pracovní nabídku, je Vašim právem toto zpracování odvolat.
   • Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.
   • Odvolání souhlasu jednomu ze zprostředkovatelů se považuje za odvolání souhlasu oběma.
  • Právo na přístup
   • Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování.
   • V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů a to bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více takových požadavků, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.
  • Právo na opravu
   • Našim zájmem je o Vás uchovávat aktuální informace, jedině tak jsme schopni Vám zasílat relevantní pracovní nabídky a pomoci se tak v kariérním životě posunout dál. Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje aktualizovali.
   • Své údaje si částečně můžete aktualizovat sami, a to v sekci Uživatel na https://www.acjobs.cz/uzivatel
  • Právo na přenositelnost
   • Můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.
  • Právo na omezení zpracování
   • V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.
  • Právo na výmaz
   • Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zbrocováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:
    • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
    • Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
    • Odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
    • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. V takovém případě bez dalšího prodlení přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat;
    • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
    • Existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
    • Zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán souhlas rodiče s takovým zpracováním.
   • Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být zcela vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V takovém případě budou minimalizovaný na nezbytné prokazovací minimum.
  • Právo na stížnost
   • V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Náš jmenovaný DPO Vám rád zodpoví Vaše otázky, zeptejte se ho: poverenec@acjobs.cz
 • Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů mohou být dle potřeby aktualizována.