Ochrana osobních údajů

Všeobecné podmínky
 1. Úvod

1.1. Prosím, pečlivě si přečtěte tyto Všeobecné podmínky. Po dokončení procesu registrace Vám Advantage Consulting, s.r.o., se sídlem v Brně, Orlí 708/36, Brno-město, PSČ 602 00 a společnost AC Jobs, s.r.o., se sídlem v Brně, Orlí 708/36, Brno-město, PSČ 602 00, (dále jen „Společnosti“) udělí plný přístup k webové stránce www.acjobs.cz a k webové stránce acjobs.mycapax.com (dále jen „Webové stránky“) za účelem pomoci vám s procesem náboru a všemi ostatními odbornými službami poskytovanými Správci, pro jejichž využití se rozhodnete.

1.2. Upozorňujeme, že tyto Všeobecné podmínky v plném rozsahu platí i v případě, pokud se rozhodnete neregistrovat a je Vám umožněn pouze omezený přístup.

1.3. Upozorňujeme, že tyto Všeobecné podmínky mohou být dle potřeby aktualizovány a má se za to, že s jejich změnami Vašim dalším přihlášením souhlasíte.

 1. Bezpečnost a použití uživatelského jména a hesla

2.1. Za účelem registrace na Webových stránkách musíte vytvořit uživatelské jméno a heslo, jež budete muset při dalším přihlášení použít.

2.2. Za jejich použití a ochranu nesete výhradní odpovědnost a Správci nepřejímá žádnou odpovědnost za neoprávněné nebo nesprávné použití těchto údajů či jejich odhalení.

2.3. Pokud se domníváte, že mohlo jakýmkoli způsobem dojít k odhalení Vašeho uživatelského jména a/nebo hesla, prosím použijte příslušný odkaz na Webových stránkách pro jejich obnovení.

 1. Pravidla pro použití webových stránek

3.1. Webová stránky nesmí být používány pro zveřejňování jakýchkoli materiálů a odkazů, jež:

3.1.1. Jsou úmyslně nepravdivé, nepřesné nebo jinak zavádějící.

3.1.2. Porušují autorská práva nebo práva na duševní vlastnictví jakékoli třetí strany.

3.1.3. Jsou urážlivé, výhrůžné, obscénní nebo mohou být Správci nebo třetími stranami přiměřeně jakkoli jinak interpretovány jako nepřístojné.

3.1.4. Mohou být dle příslušné soudní pravomoci považovány za pomlouvačné.

3.1.5. Mohou podněcovat násilí nebo jiné trestné činy či dávat vzniknout občanskoprávní odpovědnosti.

3.1.6. Infikují Webové stránky viry, malware, bloatware nebo jakýmkoli jiným typem software, jenž narušuje efektivní činnost Webových stránek nebo mění jejich obsah jiným způsobem, než je dovoleno dle těchto Všeobecných podmínek.

3.1.7. Vyžadují licenci nebo formální souhlas ke zveřejnění tam, kdy nebyl příslušný souhlas získán.

3.2. Správci mají výhradní právo rozhodnout, zdali je zveřejněný materiál v souladu s výše uvedenými pravidly. Pokud má za to, že daný materiál v souladu není, mohou Vám Správci bez předchozího upozornění zabránit v dalším použití Webových stránek nebo zrušit Vaši registraci na Webových stránkách a může také odstranit veškerý materiál nesplňující tyto podmínky. Správci nejsou povinni pro takové kroky podávat jakékoli opodstatnění.

3.3. V případech vyžadovaných zákonem budou Správci plně spolupracovat s policejními, bezpečnostními a ostatními složkami na identifikaci osoby, která tato pravidla porušila.

 1. Práva na duševní vlastnictví

4.1. Pokud není výslovně uvedeno jinak, autorská práva a práva na duševní vlastnictví k veškerému obsahu na Webových stránkách jsou ve vlastnictví Správců nebo jejich udělovatelů licencí.

4.2. Není dovoleno stahovat nebo jinak kopírovat jakýkoli obsah, pokud není určen pro Vaše osobní použití, nebo pokud není stahování takového obsahu výslovně povoleno a musíte nadále dodržovat veškerá příslušná autorská práva a/nebo práva na duševní vlastnictví.

4.3. Je zakázáno pokoušet se upravovat, dešifrovat nebo jinak manipulovat s jakýmkoli software, zdrojovým kódem nebo jinými informacemi obsaženými na Webových stránkách.

 1. Dostupnost a změny webové stránky či stránek

5.1. Je vyvíjeno veškeré úsilí pro údržbu Webových stránek tak, aby byla zajištěna jejich plná a nepřetržitá provozuschopnost. Nicméně, příležitostně může docházet k výpadku z důvodu údržby, přepracování obsahu nebo technických problémů. Správci nepřejímají žádnou odpovědnost či závazek za takovouto nedostupnost.

5.2. Webové stránky, jejich funkcionality a/nebo jejich obsah, mohou být kdykoli změněny, pozastaveny či zcela ukončeny.

 1. Odkazy na jiné webové stránky

6.1. V zájmu rozšíření služeb a předání informací z pracovního trhu jsou na Webových stránkách uvedeny odkazy na webové stránky třetích stran. Správci nepřejímají žádnou odpovědnost nebo závazek za obsah webových stránek třetích stran a přihlášení na tyto webové stránky je zcela na Vaše nebezpečí.

6.2. V případě potřeby vložení odkazu na Webové stránky, se prosím nejprve ujistěte zasláním odkazu na e-mailovou adresu info@acjobs.cz. Společnosti si vyhrazují právo neudělit třetím stranám souhlas s uvedením odkazu na kterékoli z Webových stránek, mohou stáhnout existující souhlas bez předchozího upozornění a v žádném z těchto případů nemusí Společnosti podávat jakékoli vysvětlení.

6.3. Za účelem lépe pochopit vaše potřeby a poskytnout lepší náborové služby, mohou být shromažďovány souhrnné statistické a další údaje o návštěvnících Webových stránek, jež mohou být sdíleny s dalšími zvolenými třetími stranami. Tyto informace mohou zahrnovat vámi poskytnuté údaje, nicméně nebudou sdělována konkrétní jména nebo informace. Veškeré osobní údaje, budou zpracovány v souladu s Pravidly pro ochranu osobních údajů.

 1. Ukončení

7.1. Společnosti vám mohou kdykoli znemožnit přístup nebo zcela zrušit vaši registraci na webové stránce nebo webových stránkách, a to zcela dle vlastního uvážení a bez potřeby podávat vysvětlení.

 1. Prohlášení a záruky

8.1. Společnost neposkytuje žádnou záruku, že bude úspěšná při hledání zaměstnání, nebo že budete jakýmkoli způsobem zvážen(a) ze strany klientů.

8.2. Společnost nečiní žádná prohlášení nebo záruky ve smyslu podmínek zaměstnání, jež vám mohou být nabídnuty ze strany klienta.

8.3. Společnost nemůže poskytnout žádné záruky, že klienti zachovají důvěrnost jakýchkoli jim poskytnutých osobních údajů kandidátů. Společnost nicméně vyvine úsilí o zajištění takovéto důvěrnosti.

8.4. Společnosti vyvinou veškeré přiměřené úsilí s cílem zajistit, aby informace na Webové stránce a/nebo Webových stránkách byly co nejpřesnější, a to včetně informací o trhu v oblasti náboru a mzdových hladinách. Společnosti nicméně neposkytují žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k takovým informacím a veškerá taková prohlášení a záruky, ať už výslovná nebo implicitní, jsou vyloučena. Není přijímána odpovědnost za ztráty nebo škody jakékoli povahy, včetně veškerých nepřímých či následných škod, jež mohou vzniknout v důsledku toho, že jakákoli osoba nebo subjekt spoléhají na použití takových informací, s výjimkou odpovědnosti, již nelze vyloučit či omezit dle platného zákona.

 1. Prohlášení kandidáta

9.1. Jako kandidát;

9.1.1. Souhlasíte s úplným dodržením Všeobecných podmínek, upravujících použití Webové stránky a/nebo Webových stránek Společností.

9.1.2. Přijímáte právo Společností zcela dle vlastního uvážení pozastavit váš přístup nebo zrušit vaši registraci, pokud Všeobecné podmínky nedodržíte.

9.1.3. Přijímáte, že ačkoli Společnosti vyvíjí maximální snahu o nalezení vhodného zaměstnání pro vás, nezaručují, že budete pro jakoukoli pozici posouzen(a), pozván(a) na pohovor, či že vám bude nabídnuto jmenování nebo pracovní smlouva k podpisu a tímto se vzdáváte veškerých nároků vůči Společnostem v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.

9.1.4. Přijímáte, že Společnost nebo Společnosti neposkytují žádné záruky ve smyslu délky trvání nebo podmínek zaměstnání, jež vznikne v důsledku použití Webové stránky a/nebo Webových stránek z vaší strany a vzdáváte se veškerých nároků vůči společnostem v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.

9.1.5. Berete na vědomí, že za účelem náboru Vaším jménem Společnost mohou zcela dle svého uvážení odeslat vaše údaje klientům a mohou některé nebo veškeré vaše údaje zobrazit na Webové stránce a/nebo Webových stránkách, a to v souladu s Pravidly zpracování osobních údajů https://www.acjobs.cz/clanek/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju

9.1.6. Rozumíte a přijímáte, že váš aktuální zaměstnavatel může mít z jiných kanálů přístup ke klientům a k Webové stránce a/nebo Webovým stránkám a vzdáváte se veškerých nároků vůči Společnostem v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.

9.1.7. Společnosti zcela zbavujete odpovědnosti za veškeré náklady, nároky, odpovědnosti, škody, výdaje nebo řízení vzniknuvší na základě použití nebo zneužití Webové stránky a/nebo Webových stránek z vaší strany.

 1. Prohlášení klienta

10.1 Jako klient:

10.1.1. Souhlasíte s úplným dodržením Všeobecných podmínek, upravujících použití Webové stránky a/nebo Webových stránek Společností.

10.1.2. Přijímáte právo Společností zcela dle vlastního uvážení pozastavit váš přístup nebo zrušit vaši registraci, pokud Všeobecné podmínky nedodržíte.

10.1.3. Souhlasíte, že budete s veškerými údaji o kandidátech, přijatými od Společností skrze Webovou stránku a/nebo Webové stránky či jinak, nakládat jako s přísně důvěrnými a plně v souladu se všemi povinnostmi, které jsou na správce osobních údajů kladeny zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

10.1.3. Souhlasíte, že použijete údaje o kandidátech, přijaté od Společností skrze Webovou stránku a/nebo Webové stránky či jinak, výhradně za účelem nalezení kandidátů pro obsazení pracovních pozic.

10.1.4. Souhlasíte, že nebudete žádným způsobem sdílet údaje o kandidátech se třetími stranami, pokud k tomu neposkytne kandidát jasný souhlas písemnou formou.

10.1.5. Společnosti zcela a v maximálním rozsahu přípustném dle zákona zbavujete veškeré odpovědnosti za jakékoli nároky vzniknuvší v důsledku porušení výše uvedených podmínek z vaší strany.

 1. Všeobecné obchodní podmínky pro klienty

11.1. V případech, kde Společnost nebo Společnosti jakýmkoli způsobem představují kandidáta klientovi za účelem jakéhokoli druhu zaměstnání nebo personální služby, platí Všeobecné obchodní podmínky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky budou předloženy přímo klientovi ještě před představením jakýchkoli kandidátů.

 1. Oddělitelnost

12.1. Pokud se kterékoli z ustanovení těchto Všeobecných podmínek stane právně neplatným, nebude jeho neplatnost žádným způsobem ovlivňovat platnost ostatních ustanovení, jež i nadále zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

 1. Rozhodné právo

13.1. Tyto Všeobecné podmínky se řídí zákony České republiky.

 

Četl(a) jsem, beru na vědomí a souhlasím se Všeobecnými podmínkami pro použití a Pravidly pro ochranu osobních údajů.

 

Zasloužíte si kariéru, kterou budete milovat...

Získejte vše, co potřebujete k vybudování kariéry, která vám přináší radost a vzrušení.