1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Beru na vědomí, že v rámci zprostředkování zaměstnání mohou společnost Advantage Consulting, s.r.o., se sídlem v Brně, Orlí 708/36, Brno-město, PSČ 602 00 a společnost AC Jobs, s.r.o., se sídlem v Brně, Orlí 708/36, Brno-město, PSČ 602 00, IČO: 269 62 985 (dále též „zprostředkovatelé“) každá samostatně jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“), resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) zpracovávat mé osobní údaje, které jim dobrovolně poskytnu za účelem zprostředkování zaměstnání, včetně prezentace údajů potenciálním zaměstnavatelům a využíváním mého elektronického kontaktu (tj. především mé e-mailové adresy) za účelem poskytnutí pracovních nabídek mé osobě.
 2. Zprostředkovatelé zpracovávají údaje, které jim poskytnu, taktéž v rámci plnění svých zákonných povinností, zejména zákona č. 435/2004 , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Osobní údaje zpracovávané dle předchozího odstavce zahrnují údaje, které poskytnu prostřednictvím formulářů, dotazníků, životopisu či v rámci vzájemné komunikace mezi mnou a zprostředkovateli, případně další údaje, které vzniknou z jejich vlastní činnosti na základě mého jednání.

  Osobními údaji ve výše uvedeném smyslu se rozumí dále zejména osobní údaje (včetně fotografie vložené v životopise) a informace týkající se mé osoby (v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, občanství, kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získaném vzdělání a praxi, údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou životopisu včetně jeho elektronické podoby nebo při osobním či telefonickém pohovoru o mé osobě). Potvrzuji pravdivost všech údajů, které jsem sdělil(a) nebo jinak poskytl(a).

 4. Poskytnutí veškerých údajů je zcela dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů souvisejících se zprostředkováním zaměstnání může mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti zajistit zprostředkování zaměstnání zprostředkovateli.
 5. Beru rovněž na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam mi bude poskytnut na vyžádání u každého ze zprostředkovatelů.
 6. Dále beru na vědomí, že mé osobní údaje budou předány třetím osobám – potenciálním zaměstnavatelům, kteří mé osobní údaje mohou dále zpracovávat, jakožto další správci, za účelem možnosti učinění nabídky k uzavření pracovního poměru.
 7. Beru na vědomí i skutečnost, že v případě, že dojde ke zprostředkování zaměstnání a uzavření pracovní či obdobné smlouvy s třetí osobou na základě činnosti zprostředkovatelů, dojde k předání mých osobních údajů (v rozsahu potřebném k určení výše mé mzdy, tj. údajů výplatní pásky, mzdového výměru apod.) zprostředkovatelům třetí osobou – mým zaměstnavatelem, a to za účelem plnění vzájemných smluvních závazků mezi těmito subjekty.
 8. Osobní údaje, které poskytnu, budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování těchto osobních údajů (tj. po dobu tří (3) let) či do písemného odvolání tohoto souhlasu u jednoho ze zprostředkovatelů mou osobou (zaslaným na adresu zprostředkovatelů: odhlasit@acjobs.cz), kdy odvolání souhlasu jednomu ze zprostředkovatelů se považuje za odvolání souhlasu oběma, a dále po dobu deseti (10) let po ukončení smluvního vztahu se zprostředkovateli, avšak výhradně za účelem ochrany oprávněného zájmu zprostředkovatelů, kterým je obrana v případě potenciálního sporu.
 9. Byl(a) jsem poučen(a) o mém právu na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, právu vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů, jakož i právu na přenositelnost mých osobních údajů, jež mohu uplatnit odděleně u každého ze zprostředkovatelů či u jednotlivých subjektů, kterým byly předány mé osobní údaje jako dalším správcům. Také jsem byl(a) poučen(a) o mém právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. S podrobnostmi způsobu uplatnění těchto mých práv, stejně jako s ostatními podrobnostmi týkající se zpracování mých osobních údajů zprostředkovateli, jsem se seznámil(a) v Zásadách zpracování osobních údajů, které lze najít na https://www.acjobs.cz/clanek/ochrana-osobnich-udaju.

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Nad rámec osobních údajů v bodě 1., jež jsou zprostředkovateli zpracovány z právního titulu uvedeného pod písm. a) bodu 1., uděluji zatrhnutím příslušného pole u každého ze souhlasů souhlas k tomu, aby mé osobní údaje a veškeré další informace týkající se mé osoby, které jsem sdělil(a) nebo sdělím zprostředkovatelům, nebo které byly zprostředkovateli oprávněně získány od třetích osob či které zprostředkovatelé získali ze své vlastní činnosti, byly zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem:

 1. zasílání obchodních sdělení každým ze zprostředkovatelů včetně nabídky doplňkových služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání.

  Souhlas č. 1: Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely marketingu a rovněž souhlasím se zasíláním obchodních sdělení (i s využitím elektronických kontaktů) každým ze zprostředkovatelů.

  (odmítnutí udělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na zprostředkování zaměstnání; v případě neudělení tohoto souhlasu jsou zprostředkovatelé oprávněni zasílat mi obchodní sdělení týkající se obdobných služeb na mou adresu, e-mailovou adresu či prostřednictvím SMS na mé telefonní číslo, pokud předem nevyjádřím nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním či při zasílání každé jednotlivé zprávy, oznámením zaslaným na adresu jednoho ze zprostředkovatelů: odhlasit@acjobs.cz, kdy odvolání souhlasu jednomu ze zprostředkovatelů se považuje za odvolání souhlasu oběma)

 2. statistického zpracování každým ze zprostředkovatelů za účelem zlepšování služeb poskytovaných zprostředkovateli

  Souhlas č. 2: Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, resp. jejich statistických vyhodnocováním za účelem zlepšování služeb poskytovaných každým ze zprostředkovatelů.

  (odmítnutí udělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na zprostředkování zaměstnání)