Privacy Policy

 • Společnost Advantage Consulting, s.r.o., se sídlem v Brně, Orlí 708/36, Brno-město, PSČ 602 00 a společnost AC Jobs, s.r.o., se sídlem v Brně, Orlí 708/36, Brno-město, PSČ 602 00, IČO: 269 62 985 (dále též „zprostředkovatelé“) každá samostatně jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“), resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) zpracovávat mé osobní údaje, které jim dobrovolně poskytnu za účelem zprostředkování zaměstnání, včetně prezentace údajů potenciálním zaměstnavatelům a využíváním mého elektronického kontaktu (tj. především mé e-mailové adresy) za účelem poskytnutí pracovních nabídek mé osobě.
 • Zprostředkovatelé zpracovávají údaje, které jim poskytnu, taktéž v rámci plnění svých zákonných povinností, zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Osobní údaje zpracovávané dle předchozího odstavce zahrnují údaje, které poskytnu prostřednictvím formulářů, dotazníků, životopisu či v rámci vzájemné komunikace mezi mnou a zprostředkovateli, případně další údaje, které vzniknou z jejich vlastní činnosti na základě mého jednání.
  • Osobními údaji ve výše uvedeném smyslu se rozumí dále zejména osobní údaje (včetně fotografie vložené v životopise) a informace týkající se mé osoby (v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, občanství, kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získaném vzdělání a praxi, údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou životopisu včetně jeho elektronické podoby nebo při osobním či telefonickém pohovoru o mé osobě).  Potvrzuji pravdivost všech údajů, které jsem sdělil(a) nebo jinak poskytl(a).
 • Poskytnutí veškerých údajů je zcela dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů souvisejících se zprostředkováním zaměstnání může mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti zajistit zprostředkování zaměstnání zprostředkovateli.
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam mi bude poskytnut na vyžádání u každého ze zprostředkovatelů.
 • Osobní údaje budou předány třetím osobám – potenciálním zaměstnavatelům, kteří mé osobní údaje mohou dále zpracovávat, jakožto další správci, za účelem možnosti učinění nabídky k uzavření pracovního poměru.
 • Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, jež patří buď Poskytovateli, nebo smluvnímu dodavateli internetových služeb a je s nimi nakládáno dle obecných zásad informační bezpečnosti.
 • V případě prodeje, fúze nebo likvidace si Poskytovatel vyhrazuje právo převést informace včetně osobních údajů na třetí stranu za předpokladu, že se tato třetí strana zaváže zachovat v plném rozsahu tato Pravidla pro ochranu osobních údajů a zajistit, aby byly osobní údaje uchovávány v souladu se zákonem stanovenými požadavky.
 • Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů mohou být dle potřeby aktualizována.

You deserve a career, You'll love...

Get everything you need to build a career that brings you joy and excitement.